دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدعلی   فتح اللهی

پست الکترونیکی : m-fatholahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اندیشه سیاسی در اسلام

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اندیشه سیاسی در اسلام

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1384/07/28

محمدعلی فتح اللهی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^